Increasing Impact wordt o.a. ondersteund door de Haëlla Stichting

Fantastisch nieuws! Na jaren van lawaai maken is de Ghanese overheid dit jaar in beweging gekomen. Onze partner Safe-Child Advocacy is, samen met vele andere coalitie-partners, uitgenodigd door het Ministry of Gender, Children and Social Protection om input te leveren op het nieuw ontwikkelde ‘National Policy and Plan of Action on street connected children’. Er komt in Ghana dus nationaal beleid om kinderen te helpen van de straat te komen en te blijven! Een grote stap voorwaarts, maar we zijn er nog niet. We blijven de komende tijd doorgaan met lawaai maken, zodat de overheid van Ghana de urgentie blijft voelen om de plannen niet alleen op te stellen in woorden, maar ook uit te voeren in daden.


Het Empowerment programma ‘Increasing Impact’ bestaat uit een serie van acties en evenementen om straatkinderen in Ghana een stem te geven en te empoweren om voor zichzelf op te komen en hun rechten op te eisen. Met de activiteiten bereiken we jaarlijks duizenden kinderen, families, beleidsmakers, politici en andere relevante stakeholders. 

De meeste activiteiten vinden plaats rondom de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen (op 12 april). We startten het programma jaren geleden met onze partner Safe-Child Advocacy in Kumasi en het groeit steeds verder. In 2021 organiseerden we samen met een grote coalitie van lokale organisaties activiteiten in de hoofdstad Accra en de steden Kumasi en Tamale, en bereikten daarmee tienduizenden mensen. Ook in 2022 willen we weer op nationaal niveau lawaai gaan maken. Lees hieronder meer over de geplande activiteiten.

Klik hier als je ook wilt bijdragen aan de Empowerment van straatkinderen in Ghana!

Met dit programma willen we het volgende bereiken:
>> De problematiek van straatkinderen en vroegtijdig schoolverlaters op de agenda zetten van de nationale overheid, beleidsmakers en traditionele autoriteiten, en toegenomen bereidheid van deze instanties om zich te commiteren aan langetermijnoplossingen.
>> Vergroten van het maatschappelijk bewustzijn en bewerkstelligen van een positieve verandering in de houding van ouders, gemeenschappen en het grote publiek ten opzichte van straatkinderen en niet-schoolgaande kinderen.
>> Bieden van een gemeenschappelijk platform aan straatkinderen, niet-schoolgaande kinderen en relevante hulporganisaties, waar zij gehoord worden en aanbevelingen kunnen doen over hoe het probleem van schooluitval en dakloosheid op een duurzame manier kan worden aangepakt.
>> Opbouw van een actieve coalitie van hulporganisaties en andere belanghebbenden in Ghana die pleiten voor de rechten van straatkinderen en niet-schoolgaande kinderen.

Wat gaan we doen?

Het project wordt uitgevoerd in de drie grootste steden van Ghana; Accra, Kumasi en Tamale. In deze steden bevindt zich veruit het grootste deel van de straatkinderen in Ghana. Ook bereikt het project in deze steden de belangrijkste relevante instanties en het grootst aantal mensen.

Het project wordt gedragen door een coalitie van lokale partnerorganisaties en omvat een groot aantal activiteiten en evenementen rondom de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen, welke jaarlijks wereldwijd op 12 april gevierd wordt:

  • Stakeholder symposium en dialoog: In de steden, Accra en Tamale worden symposiums georganiseerd over de genoemde problematiek. Genodigden zijn politici, beleidsmakers, traditionele autoriteiten, pedagogen en maatschappelijk werkers, journalisten, hulporganisaties en de straatkinderen zelf.
  • Training van straatkinderen tot ‘Street Champions’: 50 Straatkinderen worden door workshops bewust gemaakt van hun rechten en hun vermogen om voor zichzelf op te komen. Met media trainingen worden zij getraind om als ‘Street Champion’ hun stem te laten horen.
  • Outreach naar scholen (Teach them Young), wijkgebouwen, kerken, moskeeën, etc: Er wordt voorlichting gegeven aan kinderen, ouders, leerkrachten en lokale leiders op scholen, wijkgebouwen, religieuze bijeenkomsten, etc. door medewerkers van de coalitiepartners en de Street Champions.
  • Voorlichting door film/ theaterstuk: In Tamale werd in 2021 een drama/ film geproduceerd over een gezin waarvan een aantal kinderen op straat belandden. Deze film is op 2 verschillende televisie-kanalen uitgezonden en via de online media-kanalen van deze televisie-omroepen uitgezet zodat het via de mobiele telefoon ook nu nog terug te kijken is. Het stuk heeft tienduizenden kijkers getrokken en een stortvloed aan positieve reacties opgeroepen van het publiek.
  • Media campagne: Een landelijke media-campagne met regelmatig uitsturen van persberichten aan kranten, radio en televisie, interviews door ‘Street Champions’, uitzending van (door straatkinderen zelf gemaakte) documentaires, organisatie van panel-discussies, gebruik van nieuwe (social) media, inbel-programma’s op de radio, uitnodigen van journalisten om deel te nemen en verslag te doen van bovengenoemde evenementen, etc.
  • Demonstratie: Manifestatie door 500+ straatkinderen, medewerkers van hulporganisaties, studenten en andere medestanders van en naar een centraal punt in de hoofdstad Accra.
  • Input leveren aan National Action Plan against Streetism: Het Ministerie van Gender, Children and Welfare is een nationaal actieplan aan het ontwikkelen om kinderen van de straat te helpen. De coalitie van lokale partners levert actief input op dit plan tijdens bijeenkomsten en via lobby-bezoek.
  • Onderzoek, rapportages en publicaties: De coalitiepartners werken samen met onderzoekers en universiteiten aan onderzoek naar de belangrijkste oorzaken en achtergronden van de straatkinderen in Ghana.
  • Versterken van lokale partners door middel van cursussen op het gebied van lobby, advocacy and bewustmaking, project-evaluatie en schrijven van een protocol .

Project bereik

Dit project heeft een direct bereik van ongeveer 5.000 mensen (relevante instanties, beleidsmakers, overheidsvertegenwoordigers, schoolkinderen, onderwijzers en medewerkers van 40+ scholen, straatkinderen en hun families, universiteitsstudenten, kerk- en moskee-gangers, lokale gemeenschappen en hun leiders, journalisten, etc.). Via de media-campagne (tv, radio en kranten) wordt een bereik verwacht van minimaal 50.000+ mensen jaarlijks.


Onze impact

Van de activiteiten die in 2021 plaatsvonden, kan in ieder geval geconcludeerd worden dat er een toegenomen interesse is ontstaan onder de bevolking (positieve reacties op de scholen, bij de lokale gemeenschappen, op het filmdrama, op inbel-programma’s op radio- en tv; zie ook onze projectrapportage die per email is op te vragen.) én het ministerie dat verantwoordelijk is voor dit thema (Ministry of Gender, Children and Social Protection). 

Dit uit zich bijvoorbeeld in de organisatie van verschillende bijeenkomsten door het MGCSP over  kinderrechten, huiselijk geweld, toegang tot onderwijs, etc. Ook is er een Comité opgezet tegen Mensen- en Kinderhandel en werd op 28 oktober jl. een Stakeholders’ Consultative and Validation Workshop on ‘Street Connected Children’ georganiseerd, met als doel om samen met lokale hulporganisaties tot een strategisch plan te komen om straatkinderen te helpen. Onze lokale partner Safe-Child Advocacy is samen met een groot aantal andere hulporganisaties uit de coalitie uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop. Samen met UNICEF, Plan International en andere grote hulporganisaties werd gewerkt aan een National Policy and Plan of Action on street connected children.

Het is cruciaal dat deze exercitie niet beperkt blijft tot een theoretisch handelen en tot de allergrootste, Accra-gefocuste (overheids)instanties, maar juist aansluiting vindt bij de meest veraf gelegen gemeenschappen in het noorden van Ghana – waar de meeste straatkinderen vandaan komen. Daarom acht de coalitie van kleinere hulporganisaties het van groot belang dat zij, en de kinderen en gemeenschappen die bij de coalitie bekend zijn, van zich blijven laten horen. Zo hopen zij betrokken te blijven bij de ontwikkeling van de actieplannen en deze zo concreet en effectief mogelijk te maken. 


**Een mooi voorbeeld van wat we met dit programma bereiken: Met een coalitie van lokale organisaties maakten we onderstaand filmpje, waarmee de overheid van Ghana wordt opgeroepen in actie te komen voor de rechten van straatkinderen. Lees hier het Persbericht (engels). In reactie hierop werd sr. Olivia gebeld door een vertegenwoordiger van the office of the President! Deze vroeg haar wat volgens haar gedaan zou moeten worden aan de situatie van straatkinderen in Ghana. Het werd een lang telefoongesprek, met de belofte van follow-up!

 

Ayisha, getraind als Street Champion, spreekt tijdens de ´Youth Homelessness, Leave no one behind’-conferentie van de Verenigde Naties! Ze vertelt over haar eigen ervaringen, de oorzaken van jeugd dakloosheid in Ghana en de mogelijke oplossingen. Ze sluit af met een call for action aan alle politici en beleidsmakers in Ghana om voor kinderrechten op te komen, niet alleen met mooie woorden maar met daden!

Klik hier om de opname te zien, Ayisha begint in de 28e minuut.**

**Nog een mooi voorbeeld: 2 Street Champions – voormalig straatkinderen, nu jeugdleiders die advocacy en lobby-activiteiten uitvoeren voor straatkinderen in Ghana – nemen met onze steun deel aan het Ghana Youth Camp in Accra. Dit driedaagse evenement brengt 100 jeugdleiders vanuit heel Ghana bij elkaar om door middel van workshops, seminars, lezingen, dialoog en teambuildingsactiviteiten zich verder te ontwikkelen tot leiders van de toekomst.